تماس با مدیران استان

رسانه جدید

عزیز سهندی

مدیرکل
  • 04433460733
رسانه جدید

علی پیری

معاون توسعه مشارکتهای مردمی استان
  • 04433460257
رسانه جدید

مهرداد محمدزاده

قائم مقام
  • 044-33460631
معاون حمایت وسلامت خانواده

مهدی طالب سهیلی

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 044-33460287
رسانه جدید

سعید لطف اله زاده

معاون امور اداری و مالی
  • 044_33460330
رسانه جدید

جعفر پژوهان

معاون خودکفایی و اشتغال
  • 044-33460582