افتتاح متمرکز 15 مرکز نیکوکاری کمیته امداد استان گلستان در هفته بسیج به روایت تصویر1400/09/04

بمناسبت هفته بسیج ، طی مراسمی با حضور عیسی بابایی ، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان و سرهنگ سید موسی حسینی ، جانشین فرماندهی سپاه نینوای استان 15 مرکز نیکوکاری سطح استان بصورت متمرکز درمحله میرکریم گرگان افتتاح شد.
عکاس: محسن ایزی

افتتاح متمرکز 15 مرکز نیکوکاری کمیته امداد استان گلستان در هفته بسیج به روایت تصویر1400/09/04

بمناسبت هفته بسیج ، طی مراسمی با حضور عیسی بابایی ، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان و سرهنگ سید موسی حسینی ، جانشین فرماندهی سپاه نینوای استان 15 مرکز نیکوکاری سطح استان بصورت متمرکز درمحله میرکریم گرگان افتتاح شد.
پنج شنبه ۴ آذر ۱۴۰۰

افتتاح متمرکز 15 مرکز نیکوکاری کمیته امداد استان گلستان در هفته بسیج به روایت تصویر1400/09/04

بمناسبت هفته بسیج ، طی مراسمی با حضور عیسی بابایی ، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان و سرهنگ سید موسی حسینی ، جانشین فرماندهی سپاه نینوای استان 15 مرکز نیکوکاری سطح استان بصورت متمرکز درمحله میرکریم گرگان افتتاح شد.
پنج شنبه ۴ آذر ۱۴۰۰

افتتاح متمرکز 15 مرکز نیکوکاری کمیته امداد استان گلستان در هفته بسیج به روایت تصویر1400/09/04

بمناسبت هفته بسیج ، طی مراسمی با حضور عیسی بابایی ، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان و سرهنگ سید موسی حسینی ، جانشین فرماندهی سپاه نینوای استان 15 مرکز نیکوکاری سطح استان بصورت متمرکز درمحله میرکریم گرگان افتتاح شد.
پنج شنبه ۴ آذر ۱۴۰۰

افتتاح متمرکز 15 مرکز نیکوکاری کمیته امداد استان گلستان در هفته بسیج به روایت تصویر1400/09/04

بمناسبت هفته بسیج ، طی مراسمی با حضور عیسی بابایی ، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان و سرهنگ سید موسی حسینی ، جانشین فرماندهی سپاه نینوای استان 15 مرکز نیکوکاری سطح استان بصورت متمرکز درمحله میرکریم گرگان افتتاح شد.
پنج شنبه ۴ آذر ۱۴۰۰

افتتاح متمرکز 15 مرکز نیکوکاری کمیته امداد استان گلستان در هفته بسیج به روایت تصویر1400/09/04

بمناسبت هفته بسیج ، طی مراسمی با حضور عیسی بابایی ، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان و سرهنگ سید موسی حسینی ، جانشین فرماندهی سپاه نینوای استان 15 مرکز نیکوکاری سطح استان بصورت متمرکز درمحله میرکریم گرگان افتتاح شد.
پنج شنبه ۴ آذر ۱۴۰۰

افتتاح متمرکز 15 مرکز نیکوکاری کمیته امداد استان گلستان در هفته بسیج به روایت تصویر1400/09/04

بمناسبت هفته بسیج ، طی مراسمی با حضور عیسی بابایی ، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان و سرهنگ سید موسی حسینی ، جانشین فرماندهی سپاه نینوای استان 15 مرکز نیکوکاری سطح استان بصورت متمرکز درمحله میرکریم گرگان افتتاح شد.
پنج شنبه ۴ آذر ۱۴۰۰

افتتاح متمرکز 15 مرکز نیکوکاری کمیته امداد استان گلستان در هفته بسیج به روایت تصویر1400/09/04

بمناسبت هفته بسیج ، طی مراسمی با حضور عیسی بابایی ، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان و سرهنگ سید موسی حسینی ، جانشین فرماندهی سپاه نینوای استان 15 مرکز نیکوکاری سطح استان بصورت متمرکز درمحله میرکریم گرگان افتتاح شد.
پنج شنبه ۴ آذر ۱۴۰۰

افتتاح متمرکز 15 مرکز نیکوکاری کمیته امداد استان گلستان در هفته بسیج به روایت تصویر1400/09/04

بمناسبت هفته بسیج ، طی مراسمی با حضور عیسی بابایی ، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان و سرهنگ سید موسی حسینی ، جانشین فرماندهی سپاه نینوای استان 15 مرکز نیکوکاری سطح استان بصورت متمرکز درمحله میرکریم گرگان افتتاح شد.
پنج شنبه ۴ آذر ۱۴۰۰

افتتاح متمرکز 15 مرکز نیکوکاری کمیته امداد استان گلستان در هفته بسیج به روایت تصویر1400/09/04

بمناسبت هفته بسیج ، طی مراسمی با حضور عیسی بابایی ، مدیرکل كمیته امداد استان گلستان و سرهنگ سید موسی حسینی ، جانشین فرماندهی سپاه نینوای استان 15 مرکز نیکوکاری سطح استان بصورت متمرکز درمحله میرکریم گرگان افتتاح شد.
پنج شنبه ۴ آذر ۱۴۰۰

افتتاح متمرکز 15 مرکز نیکوکاری کمیته امداد استان گلستان در هفته بسیج به روایت تصویر1400/09/04

بمناسبت هفته بسیج ، طی مراسمی با حضور عیسی بابایی ، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان و سرهنگ سید موسی حسینی ، جانشین فرماندهی سپاه نینوای استان 15 مرکز نیکوکاری سطح استان بصورت متمرکز درمحله میرکریم گرگان افتتاح شد.
پنج شنبه ۴ آذر ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.