بازدید مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از طرح کارآفرینی جهادگران طلاب خلاق انبار الوم 1400/09/02

عیسی بابائی ، مدیر کل کمیته امداد استان گلستان، با تفاق امام جمعه شهر انبار الوم ، از طرح کارآفرینی جهادگران طلاب خلاق این شهر بازدید و بمنظور بهره مندی از ظرفیت راهبری شغلی در راستای آموزش، مهارت آموزی وایجاد اشتغال برای خانواده های تحت حمایت با مدیرآن کارگاه گفتگو نمودند .
عکاس: محسن ایزی

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از طرح کارآفرینی جهادگران طلاب خلاق انبار الوم 1400/09/02

عیسی بابائی ، مدیر کل کمیته امداد استان گلستان، با تفاق امام جمعه شهر انبار الوم ، از طرح کارآفرینی جهادگران طلاب خلاق این شهر بازدید و بمنظور بهره مندی از ظرفیت راهبری شغلی در راستای آموزش، مهارت آموزی وایجاد اشتغال برای خانواده های تحت حمایت با مدیرآن کارگاه گفتگو نمودند .
چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از طرح کارآفرینی جهادگران طلاب خلاق انبار الوم 1400/09/02

عیسی بابائی ، مدیر کل کمیته امداد استان گلستان، با تفاق امام جمعه شهر انبار الوم ، از طرح کارآفرینی جهادگران طلاب خلاق این شهر بازدید و بمنظور بهره مندی از ظرفیت راهبری شغلی در راستای آموزش، مهارت آموزی وایجاد اشتغال برای خانواده های تحت حمایت با مدیرآن کارگاه گفتگو نمودند .
چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از طرح کارآفرینی جهادگران طلاب خلاق انبار الوم 1400/09/02

عیسی بابائی ، مدیر کل کمیته امداد استان گلستان، با تفاق امام جمعه شهر انبار الوم ، از طرح کارآفرینی جهادگران طلاب خلاق این شهر بازدید و بمنظور بهره مندی از ظرفیت راهبری شغلی در راستای آموزش، مهارت آموزی وایجاد اشتغال برای خانواده های تحت حمایت با مدیرآن کارگاه گفتگو نمودند .
چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از طرح کارآفرینی جهادگران طلاب خلاق انبار الوم 1400/09/02

عیسی بابائی ، مدیر کل کمیته امداد استان گلستان، با تفاق امام جمعه شهر انبار الوم ، از طرح کارآفرینی جهادگران طلاب خلاق این شهر بازدید و بمنظور بهره مندی از ظرفیت راهبری شغلی در راستای آموزش، مهارت آموزی وایجاد اشتغال برای خانواده های تحت حمایت با مدیرآن کارگاه گفتگو نمودند .
چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از طرح کارآفرینی جهادگران طلاب خلاق انبار الوم 1400/09/02

عیسی بابائی ، مدیر کل کمیته امداد استان گلستان، با تفاق امام جمعه شهر انبار الوم ، از طرح کارآفرینی جهادگران طلاب خلاق این شهر بازدید و بمنظور بهره مندی از ظرفیت راهبری شغلی در راستای آموزش، مهارت آموزی وایجاد اشتغال برای خانواده های تحت حمایت با مدیرآن کارگاه گفتگو نمودند .
چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از طرح کارآفرینی جهادگران طلاب خلاق انبار الوم 1400/09/02

عیسی بابائی ، مدیر کل کمیته امداد استان گلستان، با تفاق امام جمعه شهر انبار الوم ، از طرح کارآفرینی جهادگران طلاب خلاق این شهر بازدید و بمنظور بهره مندی از ظرفیت راهبری شغلی در راستای آموزش، مهارت آموزی وایجاد اشتغال برای خانواده های تحت حمایت با مدیرآن کارگاه گفتگو نمودند .
چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از طرح کارآفرینی جهادگران طلاب خلاق انبار الوم 1400/09/02

عیسی بابائی ، مدیر کل کمیته امداد استان گلستان، با تفاق امام جمعه شهر انبار الوم ، از طرح کارآفرینی جهادگران طلاب خلاق این شهر بازدید و بمنظور بهره مندی از ظرفیت راهبری شغلی در راستای آموزش، مهارت آموزی وایجاد اشتغال برای خانواده های تحت حمایت با مدیرآن کارگاه گفتگو نمودند .
چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از طرح کارآفرینی جهادگران طلاب خلاق انبار الوم 1400/09/02

عیسی بابائی ، مدیر کل کمیته امداد استان گلستان، با تفاق امام جمعه شهر انبار الوم ، از طرح کارآفرینی جهادگران طلاب خلاق این شهر بازدید و بمنظور بهره مندی از ظرفیت راهبری شغلی در راستای آموزش، مهارت آموزی وایجاد اشتغال برای خانواده های تحت حمایت با مدیرآن کارگاه گفتگو نمودند .
چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از طرح کارآفرینی جهادگران طلاب خلاق انبار الوم 1400/09/02

عیسی بابائی ، مدیر کل کمیته امداد استان گلستان، با تفاق امام جمعه شهر انبار الوم ، از طرح کارآفرینی جهادگران طلاب خلاق این شهر بازدید و بمنظور بهره مندی از ظرفیت راهبری شغلی در راستای آموزش، مهارت آموزی وایجاد اشتغال برای خانواده های تحت حمایت با مدیرآن کارگاه گفتگو نمودند .
چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.