نشست کارگروه مسکن شش هزار واحدی به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد 1399/12/5

نشست کارگروه مسکن شش هزار واحدی به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد 2

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹

نشست کارگروه مسکن شش هزار واحدی به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد 7

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹

نشست کارگروه مسکن شش هزار واحدی به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد 6

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹

نشست کارگروه مسکن شش هزار واحدی به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد 8

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹

نشست کارگروه مسکن شش هزار واحدی به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد 9

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹

نشست کارگروه مسکن شش هزار واحدی به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد 1

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹

نشست کارگروه مسکن شش هزار واحدی به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد 10

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹

نشست کارگروه مسکن شش هزار واحدی به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد 5

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹

نشست کارگروه مسکن شش هزار واحدی به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد 4

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹

نشست کارگروه مسکن شش هزار واحدی به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد 3

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.