بازدید مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از فروشگاه های رفاه – 1399/11/30

عیسی بابایی،مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از روند توزیع بسته های معیشتی بین مددجویان گلستانی در فروشگاه های زنجیره ای رفاه بازدید بعمل آورد.
عکاس: روابط عمومی

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از فروشگاه های رفاه – 1399/11/30 4

پنج شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از فروشگاه های رفاه – 1399/11/30 1

پنج شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از فروشگاه های رفاه – 1399/11/30 8

پنج شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از فروشگاه های رفاه – 1399/11/30 6

پنج شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از فروشگاه های رفاه – 1399/11/30 7

پنج شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از فروشگاه های رفاه – 1399/11/30 9

پنج شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از فروشگاه های رفاه – 1399/11/30 5

پنج شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از فروشگاه های رفاه – 1399/11/30 3

پنج شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

بازدید مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از فروشگاه های رفاه – 1399/11/30 2

پنج شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.