نواختن زنگ نیکوکاری در خراسان شمالی-98/12/14

زنگ نیکوکاری در خراسان شمالی در ابتکاری جدید و برای پیشگیری از بیماری کرونا به صورت مستقیم از شبکه استانی اترک با حضور مسئولان استانی نواخته شد.
عکاس: وجیهه رشیدی
نواختن زنگ نیکوکاری در خراسان شمالی-98/12/14 12

نواختن زنگ نیکوکاری در خراسان شمالی-98/12/14 12

پنج شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
نواختن زنگ نیکوکاری در خراسان شمالی-98/12/14 14

نواختن زنگ نیکوکاری در خراسان شمالی-98/12/14 14

پنج شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
نواختن زنگ نیکوکاری در خراسان شمالی-98/12/14 11

نواختن زنگ نیکوکاری در خراسان شمالی-98/12/14 11

پنج شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
نواختن زنگ نیکوکاری در خراسان شمالی-98/12/14 10

نواختن زنگ نیکوکاری در خراسان شمالی-98/12/14 10

پنج شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
نواختن زنگ نیکوکاری در خراسان شمالی-98/12/14 9

نواختن زنگ نیکوکاری در خراسان شمالی-98/12/14 9

پنج شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
نواختن زنگ نیکوکاری در خراسان شمالی-98/12/14 8

نواختن زنگ نیکوکاری در خراسان شمالی-98/12/14 8

پنج شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
نواختن زنگ نیکوکاری در خراسان شمالی-98/12/14 7

نواختن زنگ نیکوکاری در خراسان شمالی-98/12/14 7

پنج شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
نواختن زنگ نیکوکاری در خراسان شمالی-98/12/14 6

نواختن زنگ نیکوکاری در خراسان شمالی-98/12/14 6

پنج شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
نواختن زنگ نیکوکاری در خراسان شمالی-98/12/14 5

نواختن زنگ نیکوکاری در خراسان شمالی-98/12/14 5

پنج شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
نواختن زنگ نیکوکاری در خراسان شمالی-98/12/14 4

نواختن زنگ نیکوکاری در خراسان شمالی-98/12/14 4

پنج شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.