حضور پرشور امدادگران در مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی 98/11/24

مدیرکل و امدادگران کمیته امداد آذربایجان غربی با حضور پرشوردر مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی، از جنایات آمریکای تروریست اعلام انزجار کردند.
حضور پرشور امدادگران در مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی 98/11/24 11

حضور پرشور امدادگران در مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی 98/11/24 11

شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
حضور پرشور امدادگران در مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی 98/11/24 12

حضور پرشور امدادگران در مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی 98/11/24 12

شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
حضور پرشور امدادگران در مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی 98/11/24 10

حضور پرشور امدادگران در مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی 98/11/24 10

شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
حضور پرشور امدادگران در مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی 98/11/24 9

حضور پرشور امدادگران در مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی 98/11/24 9

شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
حضور پرشور امدادگران در مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی 98/11/24 8

حضور پرشور امدادگران در مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی 98/11/24 8

شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
حضور پرشور امدادگران در مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی 98/11/24 6

حضور پرشور امدادگران در مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی 98/11/24 6

شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
حضور پرشور امدادگران در مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی 98/11/24 5

حضور پرشور امدادگران در مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی 98/11/24 5

شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
حضور پرشور امدادگران در مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی 98/11/24 4

حضور پرشور امدادگران در مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی 98/11/24 4

شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
حضور پرشور امدادگران در مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی 98/11/24 3

حضور پرشور امدادگران در مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی 98/11/24 3

شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
حضور پرشور امدادگران در مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی 98/11/24 2

حضور پرشور امدادگران در مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی 98/11/24 2

شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.