بازدید استاندار گلستان از غرفه نمایشگاه پژوهش کمیته امداد -1398/09/17

دکتر حق شناس،استاندار گلستان از غرفه کمیته امداد در نمایشگاه هفته پژوهش بازدید بعمل آورد. گفتنی است، یکی از برنامه‌های هفته پژوهش در استان گلستان برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن‌بازار با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان استان است.
عکاس: روابط عمومی
بازدید استاندار گلستان از غرفه نمایشگاه پژوهش کمیته امداد -1398/09/17

بازدید استاندار گلستان از غرفه نمایشگاه پژوهش کمیته امداد -1398/09/17

دکتر حق شناس،استاندار گلستان از غرفه کمیته امداد در نمایشگاه هفته پژوهش بازدید بعمل آورد. گفتنی است، یکی از برنامه‌های هفته پژوهش در استان گلستان برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن‌بازار با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان استان است.
یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸
بازدید استاندار گلستان از غرفه نمایشگاه پژوهش کمیته امداد -1398/09/17

بازدید استاندار گلستان از غرفه نمایشگاه پژوهش کمیته امداد -1398/09/17

دکتر حق شناس،استاندار گلستان از غرفه کمیته امداد در نمایشگاه هفته پژوهش بازدید بعمل آورد. گفتنی است، یکی از برنامه‌های هفته پژوهش در استان گلستان برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن‌بازار با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان استان است.
یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸
بازدید استاندار گلستان از غرفه نمایشگاه پژوهش کمیته امداد -1398/09/17

بازدید استاندار گلستان از غرفه نمایشگاه پژوهش کمیته امداد -1398/09/17

دکتر حق شناس،استاندار گلستان از غرفه کمیته امداد در نمایشگاه هفته پژوهش بازدید بعمل آورد. گفتنی است، یکی از برنامه‌های هفته پژوهش در استان گلستان برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن‌بازار با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان استان است.
یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸
بازدید استاندار گلستان از غرفه نمایشگاه پژوهش کمیته امداد -1398/09/17

بازدید استاندار گلستان از غرفه نمایشگاه پژوهش کمیته امداد -1398/09/17

دکتر حق شناس،استاندار گلستان از غرفه کمیته امداد در نمایشگاه هفته پژوهش بازدید بعمل آورد. گفتنی است، یکی از برنامه‌های هفته پژوهش در استان گلستان برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن‌بازار با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان استان است.
یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸
بازدید استاندار گلستان از غرفه نمایشگاه پژوهش کمیته امداد -1398/09/17

بازدید استاندار گلستان از غرفه نمایشگاه پژوهش کمیته امداد -1398/09/17

دکتر حق شناس،استاندار گلستان از غرفه کمیته امداد در نمایشگاه هفته پژوهش بازدید بعمل آورد. گفتنی است، یکی از برنامه‌های هفته پژوهش در استان گلستان برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن‌بازار با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان استان است.
یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸
بازدید استاندار گلستان از غرفه نمایشگاه پژوهش کمیته امداد -1398/09/17

بازدید استاندار گلستان از غرفه نمایشگاه پژوهش کمیته امداد -1398/09/17

دکتر حق شناس،استاندار گلستان از غرفه کمیته امداد در نمایشگاه هفته پژوهش بازدید بعمل آورد. گفتنی است، یکی از برنامه‌های هفته پژوهش در استان گلستان برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن‌بازار با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان استان است.
یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸
بازدید استاندار گلستان از غرفه نمایشگاه پژوهش کمیته امداد -1398/09/17

بازدید استاندار گلستان از غرفه نمایشگاه پژوهش کمیته امداد -1398/09/17

دکتر حق شناس،استاندار گلستان از غرفه کمیته امداد در نمایشگاه هفته پژوهش بازدید بعمل آورد. گفتنی است، یکی از برنامه‌های هفته پژوهش در استان گلستان برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن‌بازار با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان استان است.
یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸
بازدید استاندار گلستان از غرفه نمایشگاه پژوهش کمیته امداد -1398/09/17

بازدید استاندار گلستان از غرفه نمایشگاه پژوهش کمیته امداد -1398/09/17

دکتر حق شناس،استاندار گلستان از غرفه کمیته امداد در نمایشگاه هفته پژوهش بازدید بعمل آورد. گفتنی است، یکی از برنامه‌های هفته پژوهش در استان گلستان برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن‌بازار با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان استان است.
یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸
بازدید استاندار گلستان از غرفه نمایشگاه پژوهش کمیته امداد -1398/09/17

بازدید استاندار گلستان از غرفه نمایشگاه پژوهش کمیته امداد -1398/09/17

دکتر حق شناس،استاندار گلستان از غرفه کمیته امداد در نمایشگاه هفته پژوهش بازدید بعمل آورد. گفتنی است، یکی از برنامه‌های هفته پژوهش در استان گلستان برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن‌بازار با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان استان است.
یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸
بازدید استاندار گلستان از غرفه نمایشگاه پژوهش کمیته امداد -1398/09/17

بازدید استاندار گلستان از غرفه نمایشگاه پژوهش کمیته امداد -1398/09/17

دکتر حق شناس،استاندار گلستان از غرفه کمیته امداد در نمایشگاه هفته پژوهش بازدید بعمل آورد. گفتنی است، یکی از برنامه‌های هفته پژوهش در استان گلستان برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن‌بازار با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان استان است.
یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.