برگزاری همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در گرگان و آق قلا -1398/09/13

همایش توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد با حضور مسئولان استانی و شهرستانی با رویکرد خودکفایی و تعالی خانواده در اداره دو گرگان و شهرستان آق قلا برگزار شد.
عکاس: روابط عمومی
برگزاری همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در گرگان و آق قلا -1398/09/13

برگزاری همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در گرگان و آق قلا -1398/09/13

همایش توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد با حضور مسئولان استانی و شهرستانی با رویکرد خودکفایی و تعالی خانواده در اداره دو گرگان و شهرستان آق قلا برگزار شد.
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
برگزاری همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در گرگان و آق قلا -1398/09/13

برگزاری همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در گرگان و آق قلا -1398/09/13

همایش توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد با حضور مسئولان استانی و شهرستانی با رویکرد خودکفایی و تعالی خانواده در اداره دو گرگان و شهرستان آق قلا برگزار شد.
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
برگزاری همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در گرگان و آق قلا -1398/09/13

برگزاری همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در گرگان و آق قلا -1398/09/13

همایش توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد با حضور مسئولان استانی و شهرستانی با رویکرد خودکفایی و تعالی خانواده در اداره دو گرگان و شهرستان آق قلا برگزار شد.
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
برگزاری همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در گرگان و آق قلا -1398/09/13

برگزاری همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در گرگان و آق قلا -1398/09/13

همایش توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد با حضور مسئولان استانی و شهرستانی با رویکرد خودکفایی و تعالی خانواده در اداره دو گرگان و شهرستان آق قلا برگزار شد.
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
برگزاری همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در گرگان و آق قلا -1398/09/13

برگزاری همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در گرگان و آق قلا -1398/09/13

همایش توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد با حضور مسئولان استانی و شهرستانی با رویکرد خودکفایی و تعالی خانواده در اداره دو گرگان و شهرستان آق قلا برگزار شد.
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
برگزاری همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در گرگان و آق قلا -1398/09/13

برگزاری همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در گرگان و آق قلا -1398/09/13

همایش توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد با حضور مسئولان استانی و شهرستانی با رویکرد خودکفایی و تعالی خانواده در اداره دو گرگان و شهرستان آق قلا برگزار شد.
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
برگزاری همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در گرگان و آق قلا -1398/09/13

برگزاری همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در گرگان و آق قلا -1398/09/13

همایش توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد با حضور مسئولان استانی و شهرستانی با رویکرد خودکفایی و تعالی خانواده در اداره دو گرگان و شهرستان آق قلا برگزار شد.
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در گرگان برگزار شد

همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در گرگان برگزار شد

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
برگزاری همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در گرگان و آق قلا -1398/09/13

برگزاری همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در گرگان و آق قلا -1398/09/13

همایش توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد با حضور مسئولان استانی و شهرستانی با رویکرد خودکفایی و تعالی خانواده در اداره دو گرگان و شهرستان آق قلا برگزار شد.
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
برگزاری همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در گرگان و آق قلا -1398/09/13

برگزاری همایش توانمند سازی زنان سرپرست خانوار در گرگان و آق قلا -1398/09/13

همایش توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد با حضور مسئولان استانی و شهرستانی با رویکرد خودکفایی و تعالی خانواده در اداره دو گرگان و شهرستان آق قلا برگزار شد.
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.