بازدید مدیر کل کمیته امداد اصفهان از اداره فریدونشهر98/09/12

محمدرضا متین پور، مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با سفر به شهرستان فریدونشهر ضمن دیدار با فرماندار و امام جمعه این شهرستان از نحوه ارائه خدمات اداره کمیته امداد فریدونشهر به مددجویان بازدید کرد. وی همچنین در تعدادی از مراکز نیکوکاری منطقه حضور یافت و از تعدادی از طرح های اشتغال و خودکفایی مددجویان فریدونشهری نیز بازدید کرد.
عکاس: استکی
بازدید مدیر کل کمیته امداد اصفهان از اداره فریدونشهر98/09/12 1

بازدید مدیر کل کمیته امداد اصفهان از اداره فریدونشهر98/09/12 1

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
بازدید مدیر کل کمیته امداد اصفهان از اداره فریدونشهر98/09/12 2

بازدید مدیر کل کمیته امداد اصفهان از اداره فریدونشهر98/09/12 2

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
بازدید مدیر کل کمیته امداد اصفهان از اداره فریدونشهر98/09/12 5

بازدید مدیر کل کمیته امداد اصفهان از اداره فریدونشهر98/09/12 5

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
بازدید مدیر کل کمیته امداد اصفهان از اداره فریدونشهر98/09/12 3

بازدید مدیر کل کمیته امداد اصفهان از اداره فریدونشهر98/09/12 3

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
بازدید مدیر کل کمیته امداد اصفهان از اداره فریدونشهر98/09/12 7

بازدید مدیر کل کمیته امداد اصفهان از اداره فریدونشهر98/09/12 7

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
بازدید مدیر کل کمیته امداد اصفهان از اداره فریدونشهر98/09/12 8

بازدید مدیر کل کمیته امداد اصفهان از اداره فریدونشهر98/09/12 8

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
بازدید مدیر کل کمیته امداد اصفهان از اداره فریدونشهر98/09/12 10

بازدید مدیر کل کمیته امداد اصفهان از اداره فریدونشهر98/09/12 10

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
بازدید مدیر کل کمیته امداد اصفهان از اداره فریدونشهر98/09/12 11

بازدید مدیر کل کمیته امداد اصفهان از اداره فریدونشهر98/09/12 11

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
بازدید مدیر کل کمیته امداد اصفهان از اداره فریدونشهر98/09/12 9

بازدید مدیر کل کمیته امداد اصفهان از اداره فریدونشهر98/09/12 9

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
بازدید مدیر کل کمیته امداد اصفهان از اداره فریدونشهر98/09/12 18

بازدید مدیر کل کمیته امداد اصفهان از اداره فریدونشهر98/09/12 18

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.