سیزده آبان روزدانش آموز98/8/13

حضور پرشور امدادگران کمیته امداددرراهپیمایی سیزده آبان وزنده نگهداشتن یادوخاطره شهدای دانش آموز درسال پنجاه وهفت .98/8/13
عکاس: محمد فلاحت زاده
سیزده آبان روزدانش آموز 98/8/13 9

سیزده آبان روزدانش آموز 98/8/13 9

دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
سیزده آبان روزدانش آموز 98/8/13 11

سیزده آبان روزدانش آموز 98/8/13 11

دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
سیزده آبان روزدانش آموز 98/8/13 10

سیزده آبان روزدانش آموز 98/8/13 10

دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
سیزده آبان روزدانش آموز 98/8/13 8

سیزده آبان روزدانش آموز 98/8/13 8

دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
سیزده آبان روزدانش آموز 98/8/13 7

سیزده آبان روزدانش آموز 98/8/13 7

دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
سیزده آبان روزدانش آموز 98/8/13 6

سیزده آبان روزدانش آموز 98/8/13 6

دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
سیزده آبان روزدانش آموز 98/8/13 5

سیزده آبان روزدانش آموز 98/8/13 5

دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
سیزده آبان روزدانش آموز 98/8/13 4

سیزده آبان روزدانش آموز 98/8/13 4

دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
سیزده آبان روزدانش آموز 98/8/13 3

سیزده آبان روزدانش آموز 98/8/13 3

دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
سیزده آبان روزدانش آموز 98/8/13 2

سیزده آبان روزدانش آموز 98/8/13 2

دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.