همکاری دانشگاه آزاد اسلامی استان در ساخت مسکن مددجویان سیل زده گلستانی -1398/08/12

تفاهم نامه همکاری ساخت 23 مسکن مددجویان آسیب دیده از سیل اخیر گلستان با حضور اسکندر اسکندری،مدیرکل کمیته امداد استان گلستان و دکتر سید علی طاهری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان منعقد شد.
عکاس: روابط عمومی
همکاری دانشگاه آزاد اسلامی استان در ساخت مسکن مددجویان سیل زده گلستانی -1398/08/12

همکاری دانشگاه آزاد اسلامی استان در ساخت مسکن مددجویان سیل زده گلستانی -1398/08/12

تفاهم نامه همکاری ساخت 23 مسکن مددجویان آسیب دیده از سیل اخیر گلستان با حضور اسکندر اسکندری،مدیرکل کمیته امداد استان گلستان و دکتر سید علی طاهری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان منعقد شد.
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
همکاری دانشگاه آزاد اسلامی استان در ساخت مسکن مددجویان سیل زده گلستانی -1398/08/12

همکاری دانشگاه آزاد اسلامی استان در ساخت مسکن مددجویان سیل زده گلستانی -1398/08/12

تفاهم نامه همکاری ساخت 23 مسکن مددجویان آسیب دیده از سیل اخیر گلستان با حضور اسکندر اسکندری،مدیرکل کمیته امداد استان گلستان و دکتر سید علی طاهری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان منعقد شد.
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
همکاری دانشگاه آزاد اسلامی استان در ساخت مسکن مددجویان سیل زده گلستانی -1398/08/12

همکاری دانشگاه آزاد اسلامی استان در ساخت مسکن مددجویان سیل زده گلستانی -1398/08/12

تفاهم نامه همکاری ساخت 23 مسکن مددجویان آسیب دیده از سیل اخیر گلستان با حضور اسکندر اسکندری،مدیرکل کمیته امداد استان گلستان و دکتر سید علی طاهری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان منعقد شد.
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
همکاری دانشگاه آزاد اسلامی استان در ساخت مسکن مددجویان سیل زده گلستانی -1398/08/12

همکاری دانشگاه آزاد اسلامی استان در ساخت مسکن مددجویان سیل زده گلستانی -1398/08/12

تفاهم نامه همکاری ساخت 23 مسکن مددجویان آسیب دیده از سیل اخیر گلستان با حضور اسکندر اسکندری،مدیرکل کمیته امداد استان گلستان و دکتر سید علی طاهری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان منعقد شد.
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
همکاری دانشگاه آزاد اسلامی استان در ساخت مسکن مددجویان سیل زده گلستانی -1398/08/12

همکاری دانشگاه آزاد اسلامی استان در ساخت مسکن مددجویان سیل زده گلستانی -1398/08/12

تفاهم نامه همکاری ساخت 23 مسکن مددجویان آسیب دیده از سیل اخیر گلستان با حضور اسکندر اسکندری،مدیرکل کمیته امداد استان گلستان و دکتر سید علی طاهری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان منعقد شد.
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
همکاری دانشگاه آزاد اسلامی استان در ساخت مسکن مددجویان سیل زده گلستانی -1398/08/12

همکاری دانشگاه آزاد اسلامی استان در ساخت مسکن مددجویان سیل زده گلستانی -1398/08/12

تفاهم نامه همکاری ساخت 23 مسکن مددجویان آسیب دیده از سیل اخیر گلستان با حضور اسکندر اسکندری،مدیرکل کمیته امداد استان گلستان و دکتر سید علی طاهری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان منعقد شد.
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
همکاری دانشگاه آزاد اسلامی استان در ساخت مسکن مددجویان سیل زده گلستانی -1398/08/12

همکاری دانشگاه آزاد اسلامی استان در ساخت مسکن مددجویان سیل زده گلستانی -1398/08/12

تفاهم نامه همکاری ساخت 23 مسکن مددجویان آسیب دیده از سیل اخیر گلستان با حضور اسکندر اسکندری،مدیرکل کمیته امداد استان گلستان و دکتر سید علی طاهری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان منعقد شد.
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
همکاری دانشگاه آزاد اسلامی استان در ساخت مسکن مددجویان سیل زده گلستانی -1398/08/12

همکاری دانشگاه آزاد اسلامی استان در ساخت مسکن مددجویان سیل زده گلستانی -1398/08/12

تفاهم نامه همکاری ساخت 23 مسکن مددجویان آسیب دیده از سیل اخیر گلستان با حضور اسکندر اسکندری،مدیرکل کمیته امداد استان گلستان و دکتر سید علی طاهری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان منعقد شد.
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
همکاری دانشگاه آزاد اسلامی استان در ساخت مسکن مددجویان سیل زده گلستانی -1398/08/12

همکاری دانشگاه آزاد اسلامی استان در ساخت مسکن مددجویان سیل زده گلستانی -1398/08/12

تفاهم نامه همکاری ساخت 23 مسکن مددجویان آسیب دیده از سیل اخیر گلستان با حضور اسکندر اسکندری،مدیرکل کمیته امداد استان گلستان و دکتر سید علی طاهری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان منعقد شد.
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.