حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09

سید مرتضی بختیاری با حضور در اداره کل کمیته امداد استان تهران،همراه با سید ابوالفضل پرپنچی، مدیرکل استان در ادارات کمیته امداد مناطق شهر تهران حضور یافت و ضمن دیدار با همکاران ادارات در جریان اقدامات انجام شده و مشکلات احتمالی قرار گرفت.
حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 1

حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 1

شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 14

حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 14

شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 13

حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 13

شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 12

حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 12

شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 11

حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 11

شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 10

حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 10

شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 9

حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 9

شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 8

حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 8

شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 15

حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 15

شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 6

حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 6

شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.