ویژه برنامه های کمیته امداد آذربایجان غربی در عید سعید قربان 98/5/22

طرح اهداء نذورات و دام زنده به قربانگاه های کمیته امداد آذربایجان غربی عید سعید قربان و آماده کردن گوشت های قربانی برای توزیع در میان خانواده های مددجویان اجرا شد.
عکاس: محمد پورآذر
ویژه برنامه های کمیته امداد آذربایجان غربی در عید سعید قربان 98/5/22 14

ویژه برنامه های کمیته امداد آذربایجان غربی در عید سعید قربان 98/5/22 14

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
ویژه برنامه های کمیته امداد آذربایجان غربی در عید سعید قربان 98/5/22 17

ویژه برنامه های کمیته امداد آذربایجان غربی در عید سعید قربان 98/5/22 17

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
ویژه برنامه های کمیته امداد آذربایجان غربی در عید سعید قربان 98/5/22 15

ویژه برنامه های کمیته امداد آذربایجان غربی در عید سعید قربان 98/5/22 15

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
ویژه برنامه های کمیته امداد آذربایجان غربی در عید سعید قربان 98/5/22 13

ویژه برنامه های کمیته امداد آذربایجان غربی در عید سعید قربان 98/5/22 13

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
ویژه برنامه های کمیته امداد آذربایجان غربی در عید سعید قربان 98/5/22 12

ویژه برنامه های کمیته امداد آذربایجان غربی در عید سعید قربان 98/5/22 12

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
ویژه برنامه های کمیته امداد آذربایجان غربی در عید سعید قربان 98/5/22 11

ویژه برنامه های کمیته امداد آذربایجان غربی در عید سعید قربان 98/5/22 11

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
ویژه برنامه های کمیته امداد آذربایجان غربی در عید سعید قربان 98/5/22 10

ویژه برنامه های کمیته امداد آذربایجان غربی در عید سعید قربان 98/5/22 10

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
ویژه برنامه های کمیته امداد آذربایجان غربی در عید سعید قربان 98/5/22 9

ویژه برنامه های کمیته امداد آذربایجان غربی در عید سعید قربان 98/5/22 9

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
ویژه برنامه های کمیته امداد آذربایجان غربی در عید سعید قربان 98/5/22 8

ویژه برنامه های کمیته امداد آذربایجان غربی در عید سعید قربان 98/5/22 8

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
ویژه برنامه های کمیته امداد آذربایجان غربی در عید سعید قربان 98/5/22 7

ویژه برنامه های کمیته امداد آذربایجان غربی در عید سعید قربان 98/5/22 7

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.